Từ khóa Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT

Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính...
Thiết bị giám sát hành trình TG007X
Thiết bị định vị xe máy